In beweging, over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen

Dröes, R.M.
Proefschrift 1991.
ISBN 90 352 1542 7 (CIP)
NUGI 750
( € 22,50)

Omdat de hulpverlening aan demente ouderen in het verleden uitsluitend werd gebaseerd op het medisch model, heeft er ten aanzien van ouderen die lijden aan een seniele dementie van het Alzheimer-type lange tijd een therapeutisch nihilisme bestaan. De laatste jaren wint echter de opvatting terrein, dat de gedragsproblemen van dementerende ouderen niet alleen door de hersendegeneratie worden veroorzaakt, maar ten dele ook door de manier waarop ouderen (en hun omgeving!) omgaan met de geestelijke achteruitgang en de daarmee samenhangende ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven. Hiermee dringt zich de vraag op of het functioneren en de levenskwaliteit van deze patiënten wordt bevorderd, wanneer hen gerichte psychosociale hulp bij het omgaan met de gevolgen van dementie wordt geboden.

In dit boek introduceert Dröes het door haar ontworpen model voor psychosociale hulpverlening en de methode van psychomotorische groepstherapie. Uitgaande van een zogenaamd adaptatie-coping model ontwikkelde zij een methode die zowel ondersteunende als gedragstherapeutische elementen bevat en waarin gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten als therapeutisch middel; een werkwijze die werd gekozen vanwege het plezier dat veel demente patiënten beleven aan bewegingsactiviteiten. Daarnaast beschrijft zij, na een uitgebreid overzicht van internationaal verricht onderzoek naar de effecten van psychosociale behandeling bij dementie, het door haar uitgevoerde effectonderzoek.

Het boek is bedoeld voor al diegenen die in verpleeghuizen of verzorgingstehuizen in multidisciplinair teamverband psychosociale hulp verlenen aan dementerende ouderen, zoals verpleeghuisartsen, psychologen, psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkers. Voor hulpverleners die belangstelling hebben voor bewegen als middel bij psychosociale hulpverlening biedt het boek, zowel theoretisch als praktisch een basis voor therapeutisch handelen.

Comments are closed.