Onderzoek van Movisie naar Zinvolle dagbesteding van mensen met dementie

Movisie heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij de gemeenten in het aanbod van ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle activiteiten voor mensen met dementie. Dit onder meer naar aanleiding van de volgende doelstelling uit de Nationale Dementie Strategie: ‘In 2030 heeft 80% van de thuiswonende mensen toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. Hier krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.

Het rapport geeft antwoord op de vragen:

  • Hoe is het met bovenstaande doelstelling gesteld in gemeenten?
  • Wat kunnen gemeenten doen om het beleid ten aanzien van zinvolle dagactiviteiten door te ontwikkelen?

Het rapport is hier te downloaden.

Movisie rapport

Bevindingen op hoofdlijnen

  • In meer dan de helft van de gemeenten maakt nog geen 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten vanuit de Wmo. De 80% uit de Nationale Dementiestrategie is nog vrijwel nergens realiteit.
  • Gemeenten willen naar een situatie waar de wensen en behoeften van mensen met dementie leidend zijn in het aanbod van zinvolle dagactiviteiten, maar op dit moment wordt er nog veel vanuit aanbod geredeneerd.
  • Gemeenten zien meer kansen in het samenvoegen van aanbod en beter benutten van voorzieningen dan het uitbreiden van het bestaande aanbod.
  • Burger- en buurtinitiatieven zijn belangrijk om te betrekken bij het aanbieden van laagdrempelige dagactiviteiten in de wijk, maar willen zoveel mogelijk autonomie over hun initiatief behouden met zo weinig mogelijk invloed vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties.
  • De beweging naar het voorliggende veld en voorliggende voorzieningen zou volgens gemeenten gepaard moeten gaan met beschikbaarstelling van financiële middelen.
  • Bij de transformatie van het huidige aanbod is er aandacht voor doe-gerichte en belevingsgerichte activiteiten.
  • Aanbieders van ontmoetingscentra en Odensehuizen, belangrijke voorzieningen waarin dagactiviteiten wordt voorzien, geven aan structureel te worstelen met financiën.
  • Vervoer wordt nog altijd als een belangrijk knelpunt gezien bij de realisatie van dagactiviteiten; de noodzaak van lokaal en dichtbij organiseren van dagactiviteiten wordt hierdoor onderstreept.

Comments are closed.