Variaties in uitvoering

Uit het implementatieonderzoek is niet gebleken dat implementatie in andere regio’s leidt tot grote wijzigingen in de opzet en uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Met andere woorden, de Ontmoetingscentra staan voor een welomschreven aanbod. Wel zijn er verschillen tussen ontmoetingscentra voor wat betreft:

  • de trekker(s): een zorg- of welzijnsinstelling ofwel een combinatie daarvan
  • het type locatie: een buurt- of ouderencentrum, huis of ruimte in de wijk, seniorenflat, sportvoorziening, ontmoetingsruimte bij de kerk
  • de frequentie van gespreksgroepen en het centrumoverleg
  • de achtergrond van het personeel
  • het aantal vrijwilligers
  • de wijze van structurele financiering.

Inmiddels zijn er ook enkele ontmoetingscentra voor doelgroepen met een andere achtergrond.

Voor Surinamers met dementie en hun mantelzorgers is in Amsterdam Zuid-Oost, Ontmoetingscentrum Kraka-e-Sewa (‘Zorg en Ondersteuning’). Uit evaluatieonderzoek in dit ontmoetingscentrum blijkt dat er onder Surinamers met dementie en hun familie veel behoefte is aan deze brede, op de Surinaamse cultuur afgestemde, vorm van ondersteuning. Dit geldt met name voor kinderen, die naast de zorg voor hun ouder vaak ook een betaalde baan of de zorg voor een gezin hebben. De opkomst in het Surinaams ontmoetingscentrum is goed. Dit staat in schril contrast met het wegblijven van mensen van Surinaamse afkomst in de overige ontmoetingscentra. De onderzoekers, Osté & Dröes, die dit onderzoek in 2004 deden vanuit de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum, pleitten er dan ook voor om ook elders meer aandacht te besteden aan cultuurspecifieke ondersteuning.

In dagcentrum Kraaipan in Amsterdam worden naast ouderen met dementie met een Nederlandse achtergrond ook ouderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond (met en zonder dementie) begeleid en in hun eigen taal ontvangen. Er is een Marokkaans sprekende mannengroep, een Marokkaans sprekende vrouwengroep en een Turks sprekende vrouwengroep. Het centrum is een levendige ontmoetingsplek in de Transvaalbuurt en een fijne en vertrouwde plek voor ouderen uit de buurt.