Kosten

De ontmoetingscentra worden (grotendeels) gefinancierd door de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sommige deelnemers maken gebruik van de diensten van het Ontmoetingscentrum via een Persoonsgebonden Budget (pgb). Daarnaast kan men in sommige gevallen aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) om kosten te dekken. Hieronder wordt een en ander toegelicht.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning van de mantelzorger om deze tijdelijk te ontlasten.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Persoonsgebonden budget (pgb)
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
Eigen bijdrage Wmo
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.
De eigen bijdrage in de Wmo werd lager in 2017. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merkten er het meeste voordeel van.

Sommige ontmoetingscentra vragen tevens een kleine onkostenvergoeding van de deelnemers aan de dagsociëteit voor de lunches, versnaperingen bij koffie en thee en uitstapjes voor de deelnemers aan het programma. Sommige centra bieden de mogelijkheid een warme maaltijd te nuttigen. Ook hier zijn dan kosten aan verbonden.
Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand intensieve zorg of toezicht nodig heeft en daarmee in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Indien dat het geval is kan het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie afgeven. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.
Lees meer: Hoe regel ik een Wlz-indicatie voor langdurige zorg?

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling, maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met de persoon in gesprek en beoordeelt de situatie.
Lees meer: Ik heb een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook thuis krijgen?

Voor meer informatie over regelingen voor respijtzorg c.q. vervangende mantelzorg, klik hier.