Info OC3.0

Plaatje puzzel OC3.0

Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt  de  toegevoegde waarde, effectiviteit en kosten van de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Dementie heeft grote gevolgen voor mensen met dementie zelf en voor hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen stoppen met activiteiten, velen komen nauwelijks nog de deur uit. Tijdige informatie en het gebruik van gepaste psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie helpen een goede levenskwaliteit te behouden en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Ook mensen met dementie hebben duidelijke ideeën over wat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven, zoals: nuttig kunnen zijn, plezier beleven aan activiteiten, sociaal contact en geaccepteerd worden zoals je bent. Mantelzorgers geven aan vooral behoefte te hebben aan informatie, praktische en emotionele steun.

Om hieraan tegemoet te komen zijn de afgelopen jaren in samenspraak met mensen met dementie en mantelzorgers vernieuwende activiteiten en begeleidingsvormen ontwikkeld. Drie hiervan, die inmiddels ook zeer positief beoordeeld zijn door de gebruikers, zijn: DemenTalent, Dementelcoach en STAR-educatie.

Bij DemenTalent worden mensen met dementie als ‘vrijwilliger’ maatschappelijk actief in de samenleving, gebaseerd op hun interesses en vaardigheden.

Bij Dementelcoach worden mantelzorgers van mensen met dementie telefonisch begeleid.

Bij STAR-educatie worden mantelzorgers en vrijwilligers getraind, zowel in de omgang met mensen met dementie, als in het goed zorgen voor zichzelf.

Doel
Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effecitiviteit en toegevoegde waarde van het verbrede aanbod (ontmoetingscentra met de nieuwe begeleidingsvormen) vergeleken met het reguliere aanbod van Ontmoetingscentra. Het gaat dan met name om zelfwaardering, ervaren autonomie en gedrags- en stemmingsontregelingen bij mensen met dementie en het gevoel van competentie en levenskwaliteit bij de mantelzorger.

Het onderzoek vindt plaats in 32 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De helft van deze centra zal één of meer nieuwe begeleidingsvormen bieden, de andere helft biedt het reguliere programma. De (kosten)effectiviteit wordt onderzocht op basis van vragenlijsten en interviews. Als blijkt dat het verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat ook Ontmoetingscentra en dagvoorzieningen elders in het land deze alternatieve begeleidingsvormen mogelijk maken. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

Informatiefolder Ontmoetingscentra3.0

Lees meer hier