Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2020

Cursus voor personeel Ontmoetingscentra c.q. Laagdrempelige Dagbehandelingen 2020

In 1993 gingen de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers van start in Amsterdam. Inmiddels zijn meer dan 163 van deze centra verspreid over het land te vinden. Ontmoetingscentra zijn meestal ingebed in, of gekoppeld aan, bestaande voorzieningen, zoals een buurt- of ouderencentrum of een steunpunt mantelzorg. Het ondersteuningsprogramma dat zij bieden bestaat uit: een dagsociëteit voor mensen met dementie, en informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen en een spreekuur voor hun mantelzorgers. Ook worden er regelmatig sociale activiteiten georganiseerd en wordt zorgcoördinatie geboden.

De breedte van het ondersteuningsprogramma vereist gevarieerde vaardigheden van het personeel, niet alleen in het omgaan met de persoon met dementie, maar ook met de mantelzorgers en andere instellingen en hulpverleners in de regio. Doel van de introductiecursus is om het personeel van nieuwe ontmoetingscentra theoretische kennis en praktische handvatten te bieden die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Daarbij vormt het Amsterdamse model en de ondersteuningsmethodiek die daar wordt gevolgd het uitgangspunt.

 

Programma De cursus omvat vier dagen en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel. In de eerste vier dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1 – Emotionele beleving van de persoon met dementie – Emotionele belasting van de mantelzorger

Dag 2 – Ondersteuningsmogelijkheden in de wijk – het geïntegreerde ondersteuningsprogramma in ontmoetingscentra (Amsterdams model)

Dag 3 – Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie – Emotionele belasting voor hulpverleners

Dag 4 – Inleiding theorie bewegingsactivering als vorm van psychomotorische therapie – Praktijk bewegingsactivering.

De werkwijze is steeds zo dat door de docent, in interactie met de cursisten, eerst informatie wordt geboden, waarna aan de hand van casussen of oefeningen de theorie in praktijk wordt gebracht.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten wordt van de cursist verwacht dat hij enige literatuur bestudeert. Dit staat bij iedere bijeenkomst aangegeven. De literatuur is in de cursusklapper bijgevoegd. In vervolgbijeenkomsten worden de gang van zaken, de ervaringen met betrekking tot intake, communicatie met verwijzers, ervaringen met programmaonderdelen in de ontmoetingscentra, en casuïstiek vanuit de centra besproken.

 

Praktisch 

Data en tijden De cursus start in februari 2020 en omvat vier dagen met een tussenperiode van circa drie tot vijf weken en vijf vervolgbijeenkomsten van elk een dagdeel.

Cursusdata (onder voorbehoud; bij voldoende deelnemers)

Dinsdag 11 februari 2020 09.30 – 16.30 uur

Dinsdag 10 maart 2020 09.30 – 16.30 uur

Dinsdag 7 april 2020 09.30 – 16.30 uur

Dinsdag 12 mei 2020 09.30 – 16.30 uur

Vervolgbijeenkomsten

Dinsdag 16 juni 2020 09.30 – 12.30 uur

Dinsdag 8 september 2020 09.30 – 12.30 uur

Dinsdag 6 oktober 2020 09.30 – 12.30 uur

Dinsdag 3 november 2020 09.30 – 12.30 uur

Dinsdag 1 december 2020 09.30 – 12.30 uur

Doelgroep De cursus is bedoeld voor nieuwe personeelsleden van (startende) ontmoetingscentra of laagdrempelige dagbehandelingen, maar staat ook open voor diegenen die een dergelijke functie in de toekomst ambiëren. De totale cursus bereidt voor op een goede uitvoering van de functie van programmacoördinator van het ontmoetingscentrum. Andere personeelsleden, activiteitenbegeleiders en verzorgenden kunnen zich, indien gewenst, inschrijven voor losse dagdelen. Dit in overleg met de cursusleiding.

Locatie De cursus wordt georganiseerd op de VU Campus, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. Lesgebouw en leslokalen worden steeds een week voor de betreffende cursusdag doorgegeven.

Prijs Kosten voor de gehele cursus bedragen 730,- Euro voor alle cursusdagen en terugkomdagen, inclusief cursusmap en lunch gedurende de hele dagen. Losse bijeenkomsten kosten 100,- per dagdeel.

Inschrijven U kunt zich vanaf heden inschrijven door een mail te sturen naar de Helpdesk Ontmoetingscentra: ontmoetingscentra@ggzingeest.nl.

Contact

Dr. Teake Ettema t.ettema@vumc.nl T 020-7885623 (ma, do)

Prof. Rose-Marie Dröes rm.droes@amsterdamumc.nlT 020-7885454 (ma, di, do)

Accreditatie Door Kwaliteitsregister V&VN